Webinarium „Skuteczna powtórka – jak pomóc uczniom w  zapamiętywaniu i utrwalaniu wiedzy”. 16.01.2024

Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli na bezpłatne webinarium , które odbędzie się online 16.01.2024r.  o godzinie 17.00

W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić i przesłać Kartę zgłoszenia– link do Karty https://tiny.pl/9kcwl

Kartę zgłoszenia można również pobrać ze strony Ośrodka http://www.odn-grudziadz.ehost.pl/ w zakładce Zapis elektroniczny

Po zgłoszeniu się na formę doskonalenia,  w przeddzień webinarium, otrzymacie Państwo link do szkolenia za pośrednictwem poczty mailowej wskazanej w Karcie zgłoszenia.

Szkolenie „Czy każde studia dają kwalifikacje do nauczania w szkole? Kwalifikacje nauczycieli w kontekście nowych przepisów prawa 23.11.2023

Zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek oraz zainteresowanych nauczycieli na szkolenie dotyczące nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 2102), w tym interpretacji jego zapisów „Czy każde studia dają kwalifikacje do nauczania w szkole? Kwalifikacje nauczycieli w kontekście nowych przepisów prawa”.

Szczegóły dotyczące szkolenia znajdziecie Państwo w linku  2023.11.23 Czy każde studia dają kwalifikacje…

Konferencja dla nauczycieli historii i wos szkół podstawowych 17.10.2023

Zapraszamy nauczycieli historii i wos szkół podstawowych na spotkanie inaugurujące nowy rok szkolny 2023/2024 oraz na konferencję PRZYTULMY POLSKĘ DO SERCA. Podczas konferencji zaoferujemy Państwu propozycję obchodów Narodowego Święta Niepodległości w szkole podstawowej. W programie konferencji m.in. filmowa relacja z widowiska w SP 4 w Grudziądzu „Przytulmy Polskę do serca” – TEATR TAŃCA z okazji 104 rocznicy odzyskania niepodległości . Uczestnicy konferencji otrzymają materiały pomocne w przygotowaniu uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości w szkole podstawowej.

Spotkania odbędą się 17 października 2023r. godz. 16.30  w auli CKU ODiDZN,  ul Legionów 2 w Grudziądzu – zwracamy się z prośbą o potwierdzenie swojego udziału za pośrednictwem SMS 605 240 810 lub poczty @  mrycka@odn-grudziadz.edu.pl

Warsztaty dla nauczycieli religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych 12.10.2023

Zapraszamy nauczycieli religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych na warsztaty Tworzenie ćwiczeń katechetycznych na platformie Learning Apps w czwartek 12.10.2023 godz. 17.00-18.30 w CKU ODiDZN sala nr 4,  ul Legionów 2 i/lub online – w zależności od potrzeb uczestników

W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa w warsztatach należy wypełnić i przesłać  Kartę zgłoszenia – link do Karty https://tiny.pl/9kcwl   

Kartę zgłoszenia można również pobrać ze strony Ośrodka http://www.odn-grudziadz.ehost.pl/ w zakładce Zapis elektroniczny lub Zgłoszenia  Pobieralnia

Spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia październik 2023

Zapraszamy nauczycieli na październikowe spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia:

Nazwa sieci współpracy i samokształcenia Termin spotkania Koordynator Sieci
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Zabawa i nauka
5.10.2023 Beata Podlewska
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Metody aktywizacji uczniów na katechezie
16.10.2023 Dorota Thom
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych szkół podstawowych 
TIKowe lekcje a efektywność nauczania – innowacyjne narzędzia TIK, i nie tylko, w pracy nauczyciela języka angielskiego oraz języka niemieckiego
17.10.2023 Krzysztof Żurawski
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli biologii szkół ponadpodstawowych
Nowa Matura 2024 z biologii
17.10.2023 Barbara Kamińska
Sieć współpracy i samokształcenia geografów i przyrodników szkół podstawowych 19.10.2023 Renata Franczak

Szczegóły związane z organizacją sieci znajdziecie Państwo w Zakładce przedmiotowej konkretnego doradcy metodycznego.

Konferencja dla nauczycieli biologii szkół ponadpodstawowych 6.10.2023

Zapraszamy nauczycieli biologii oraz 10-15 osobowe delegacje uczniów szkół ponadpodstawowych na konferencję przedmiotowo-metodyczną „Zasady profilaktyki nowotworów”. Konferencja odbędzie się w dniu 6.10.2023 r. o godz. 11.30 w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu, a poprowadzi ją zaproszony gość Pan Tomasz Mierzwa – doktor nauk medycznych, chirurg-onkolog, koordynator zakładu profilaktyki i promocji zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy. 

Osobą odpowiedzialną za organizację konferencji jest Barbara Kamińska, doradca metodyczny biologii, tel. 500 274 089

Oferta dla nauczycieli oraz rad pedagogicznych w roku szkolnym 2023/2024

Prezentujemy Państwu ofertę CKU – Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024:  
INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA ODiDZN 2023-2024

Zapis na wybrany projekt następuje poprzez przesłanie Karty zgłoszenia, którą można pobrać z naszej strony internetowej w zakładce → Zapis elektroniczny.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

Szkolenie – Analiza i interpretacja wyników egzaminu maturalnego szkoły na tle województwa i kraju w kontekście działań podnoszących efektywność kształcenia 27.09.2023

W związku z planowanym corocznie podsumowaniem wyników egzaminu maturalnego w szkołach ponadpodstawowych miasta Grudziądza i powiatu grudziądzkiego uprzejmie proszę o przesłanie szczegółowych wyników uczniów, którzy przystąpili do egzaminu w roku 2023.

Załącznik z tabelami dotyczącymi wyników uczniów zostanie przesłany do szkół pocztą e-mailową

Przygotowany dokument proszę przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 21 września 2023 roku włącznie, na adres koordynatora: dyrektor@odn-grudziadz.edu.pl

*************************************************************************************************************************

Zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów oraz przewodniczących zespołów przedmiotowych szkół ponadpodstawowych na szkolenie pt. Analiza i interpretacja wyników egzaminu maturalnego szkoły na tle województwa i kraju w kontekście działań podnoszących efektywność kształcenia 

Szkolenie odbędzie się  27 września 2021 roku (środa), w godzinach 17.30-18.30 (w formie zdalnej).

Prowadzący szkolenie: Krzysztof Bylicki – st. wizytator, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Toruniu, ewaluator, egzaminator OKE.

Kierownik szkolenia: Krzysztof Żurawski, nauczyciel-doradca metodyczny Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, tel. 697 740 028.

  • W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić i przesłać – najpóźniej do 22 września 2023 roku –  Kartę zgłoszenia – link do Karty https://tiny.pl/9kcwl   Kartę zgłoszenia można również pobrać ze strony Ośrodka http://www.odn-grudziadz.ehost.pl/ w zakładce Zapis elektroniczny lub Zgłoszenia Pobieralnia

Na Karcie zgłoszenia konieczne jest podanie adresata faktury:

  • W przypadku, gdy płatnikiem jest osoba uczestnicząca w szkoleniu należy podać dane tej osoby (imię i nazwisko, adres zamieszkania).
  • W przypadku, gdy płatnikiem jest instytucja (szkoła/placówka) należy podać dane dotyczące Nabywcy i Odbiorcy.

Koszt udziału w szkoleniu to 90 zł.
Opłatę za szkolenie, w terminie do 26 września 2023 roku (na konto Ośrodka: 56 1020 5040 0000 6602 0117 1495), dokonują wyłącznie osoby, które indywidualnie pokrywają koszty uczestnictwa w szkoleniu.

 O szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa za pośrednictwem sms i/lub e-mail – zgodnie z danymi wskazanymi w Karcie zgłoszenia.

Szkolenia dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – wg. nowych przepisów i przepisów przejściowych 20.09.2023 oraz 2.10.2023

Zapraszamy nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – wg nowych przepisów i przepisów przejściowych: 

  • 20 września 2023 roku /środa/ na szkolenie z el. warsztatu PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELA DO ZAWODU I WZMOCNIENIE JEGO UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH (PROWADZENIE ZAJĘĆ PRZED KOMISJĄ). WSPARCIE NAUCZYCIELA PRZEZ MENTORA. PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELA NA KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ skierowane do nauczycieli podejmujących pracę w szkole, nauczycieli nieposiadających stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (również kontraktowego), nauczycieli pełniących funkcję mentora oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli – szczegóły dotyczące szkolenia 2023.09.20 Przygotowanie do zawodu…
  • 2 października 2023 roku /poniedziałek/  na szkolenie z el. warsztatu NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY PRZED EGZAMINEM  NA STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO. JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ skierowane do nauczycieli nieposiadających stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i wszystkich zainteresowanych nauczycieli – szczegóły dotyczące szkolenia 2023.10.02 Nauczyciel kontraktowy przed egzaminem…

Szkolenia poprowadzi ekspert ds. awansu zawodowego aktywnie uczestniczący w posiedzeniach komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego, pracownik nadzoru pedagogicznego.

Odpłatność za szkolenie wynosi 90 zł.

W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić i przesłać, w terminie do 19.09.2022 r., Kartę zgłoszenia  – link do Karty https://tiny.pl/9kcwl